Administration

Lovgrundlag

Handicapcenteret Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene” 

Centrets primære brugergruppe er mennesker, der har erhvervet en hjerneskade eller lignende handicap.

Kommunerne afholder udgiften til transport jvf. Socialministeriets bekendtgørelse 337 af 10. juni 1998.

Hvordan får man et tilbud på Handicapcenteret Tarup Gl. Præstegård

For borgere med bopæl i Odense Kommune

Hjerneskadeområdets visitator afgør, om en bruger kan få tilbuddet. Derfor rettes først henvendelse til visitator i kommunen, herefter aftales besøg hos os. Ved besøget er der rundvisning og information om tilbuddet. Der er lejlighed til at afstemme de fælles forventninger, og man får afdækket brugerens interesser og ønsker. I forbindelse med besøget udleveres materiale om bl.a. aktiviteter og transport samt henvisningsskema, der efterfølgende skal udfyldes og sendes til visitator.

For borgere med bopæl i andre kommuner

Det er kommunens visitator der afgør, om en bruger kan få tilbuddet. Derfor rettes først henvendelse til visitator i kommunen, herefter aftales besøg hos os. Ved besøget er der rundvisning og information om tilbuddet. Der er lejlighed til at afstemme de fælles forventninger, og man får afdækket brugerens interesser og ønsker. I forbindelse med besøget udleveres materiale om bl.a. aktiviteter og transport samt henvisningsskema, der efterfølgende skal udfyldes og sendes i udfyldt stand til Tarup Gl. Præstegård.  Vi indplacerer brugeren i den relevante takstgruppe.

Kørsel

Hvis den enkelte bruger har behov for transport til Tarup Gl. Præstegård, kan denne få det bevilget af egen kommune. Det er bopælskommunen, der betaler for kørslen til og fra aktivitetstilbuddet Tarup Gl. Præstegård, hvis det er blevet godkendt af kommunen.

Kørsel for Odense borger

Hvis den enkelte bruger ikke er i stand til at transportere sig selv på cykel, i bil eller bybus, skal brugeren på det udleverede henvisningsskema gøre opmærksom på, at vedkommende ikke selv kan klare transporten. Den enkelte bruger kan da blive visiteret til en kørselsordning.

Hvis den enkelte bruger er med i kørselsordningen, vil man blive hentet mellem kl. 8.00 og 9.15 på egen bopæl og afhentet til hjemtransport om eftermiddagen med afgang fra Handikapcentret ca. kl. 15.00, fredag dog kl. 13.00. Den enkelte bruger kan kun blive kørt til og fra den enkeltes  folkeregisteradresse og Tarup Gl. Præstegård.

Den enkelte bruger bliver transporteret med de hjælpemidler, der er aftalt. Såfremt der skal ændres på dette (ny type kørestol, rollator eller lign.), skal dette aftales med Tarup Gl. Præstegård.

Bussen afhenter flere personer, hvorfor den enkelte bruger ikke kan få et nøjagtigt tidspunkt for afhentning om morgenen.

Vinterkørsel for Odense borgere

Såfremt den enkelte bruger er i stand til selv at klare transporten om sommeren, men ikke kan klare den om vinteren, hvor sne og is gør vejene usikre at færdes på, kan vedkommende evt. deltage i kørslen i vintermånederne. Ved normale danske vintre vil denne kørselsordning være i månederne november, december, januar, februar og marts.

Kørsel for borgere fra andre kommuner

Det er brugeren selv, som sammen med den pågældende kommune visiterer og arrangerer kørslen.

Egen transport

Hvis brugeren har mulighed for at benytte offentlig transportmiddel, kan denne få bevilliget helt eller delvist tilskud til et buskort. Har du  egen bil, så kan den enkelte få befordringsgodtgørelse, der svarer til statens kørselstakst.  I begge tilfælde skal brugeren ansøge egen kommune herom.

 

 Takstgrupper og takster 2023

 Gruppe

Kategorier

Årstakst

Dagstakst (365 dage)

1

Produktionsbrugere

 

 

2

Aktivitetsbrugere

126.655 kr.

347 kr.

3

Dagcenterbrugere

190.165 kr.

521 kr.

4

Daghjemsbrugere

 

 

Opdateret december 2022

Afregning for borgere fra øvrige kommuner

Fra og med den 01.01.2017 er der sket en forenkling i administrationen omkring opkrævningen af borgere fra øvrige kommuner. Al opkrævning er blevet overdraget fra Odense Kommune til Den Selvejende institution Tarup Gl. Præstegård. Opkrævningen sker nu og fremadrettet ved fremsendelse af en specificeret faktura månedsvis bagud med en 14. dages betalingsfrist.

Undtagelsen herfor er  borgere som bor på et af Odenses kommunes plejecentre, og hvor Odense Kommune er handlekommune. Disse borgere bliver fra og med den 01.04.2022 opkrævet af Odense kommune hos betalingskommunen, og efterfølgende afregnet med Tarup Gl. Præstegård.

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarsel for borgere i aktivitet- & samværstilbuddet på Tarup Gl. Præstegård er løbende måned plus 1 måned. 

Opsigelsesvarslet på løbende måned + 30 dage erstattes med løbende måned + 3 måneder ved hjemtagelse af borgeren til §104 tilbud i egen kommune, da man derigennem sikre borgeren en stille og rolig til vending og overgang til det nye tilbud i den fremtidige virkelighed.

 Betaling af materialer

På alle værksteder er det muligt at fremstille ting til eget brug og brugeren afholder selv udgifterne til materialer.