Administration

Handicapcenteret Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene” 

Tarup Gl. Præstegårds primære borgergruppe er mennesker, der har erhvervet en hjerneskade eller lignende handicap.

 

 

Sådan får man et tilbud på

Handicapcenteret Tarup Gl. Præstegård

Kontakt først kommunens visitator
For at komme i betragtning til en plads på Tarup Gl. Præstegård, skal man først henvende sig til kommunens visitator – i Odense er det visitatoren på hjerneskadeområdet.

Hvis visitator afgør, at man kan modtage tilbuddet, bliver der aftalt et besøg hos os, hvor man vil få en rundvisning. Der vil være lejlighed til at afstemme fælles forventninger, og afdække borgerens interesser og ønsker. Endelig bliver der udleveret materialer om bl.a. centrets aktiviteter og transport samt et henvisningsskema, der efterfølgende skal udfyldes og sendes til visitator.

Hvis man ikke er bosiddende i Odense Kommune, skal man sende skemaet direkte til Tarup Gl. Præstegård. Vi indplacerer herefter borgeren i den relevante takstgruppe.

Kørsel og kørselsordning
Kommunerne afholder udgiften til transport jvf. Socialministeriets bekendtgørelse 337 af 10. juni 1998.

Hvis en borger har behov for transport til og fra Tarup Gl. Præstegård, er det borgerens bopælskommune, der skal godkende og betale den.

Borgere, der er bosat i Odense Kommune, skal selv sørge for transport til og fra Tarup Gl. Præstegård.

Hvis borgeren ikke er i stand til at transportere sig selv på cykel, scooter, i bil eller bybus, skal det skrives i det udleverede henvisningsskema. Borgeren kan da blive visiteret til en kørselsordning efter godkendelse ved Mobil Odense eller ved hjemkommunen.

Er man som borger med i kørselsordningen, bliver man hentet på sin bopæl mellem kl. 8.00 og 9.15. Når man skal hjem igen om eftermiddagen er der afgang fra Gl. Tarup Præstegård kl. 15.00, fredag dog allerede kl. 13.15.  Har den enkelte borger har behov for tidligere hjemtransport, vil det være muligt at blive afhentet kl. 13.15

En borger kan kun blive kørt til og fra sin egen folkeregisteradresse og Tarup Gl. Præstegård. Da bussen henter flere personer, er det ikke muligt at give et nøjagtigt tidspunkt for afhentning om morgenen.

Borgeren bliver transporteret med de hjælpemidler, der er ansøgt om. Hvis der sker ændringer (f.eks. en ny type kørestol, rollator eller lign.), skal det meddeles til Mobil Odense / busselskabet.

Egen transport
Hvis borgeren har mulighed for at benytte offentlig transport, kan der bevilges helt eller delvist tilskud til et buskort. Har man egen bil, scooter eller cykel, er det muligt at få befordringsgodtgørelse, der svarer til statens kørselstakst. I alle tilfælde skal borgeren ansøge om det i sin egen kommune.

Takstgrupper og takster 2024

Gruppe Kategorier Årstakst Dagstakst (366 dage)
1 Produktionsbrugere    
2 Aktivitetsbrugere 131.760 kr. 360 kr.
3 Dagcenterbrugere 197.274 kr. 539 kr.
       

Opdateret januar 2024

Afregning for borgere fra øvrige kommuner
Opkrævningen sker ved fremsendelse af en specificeret faktura månedsvis bagud med en 14. dages betalingsfrist.

Undtagelsen herfor er borgere som bor på et af Odenses kommunes plejecentre, og hvor Odense Kommune er handlekommune. Betaling for disse borgere bliver opkrævet af Odense kommune hos betalingskommunen, og efterfølgende afregnet med Tarup Gl. Præstegård.

 

Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarsel for borgere i aktivitet- & samværstilbuddet på Tarup Gl. Præstegård er løbende måned plus 1 måned. 

 

Opsigelsesvarslet på løbende måned + 30 dage erstattes med løbende måned + 3 måneder ved hjemtagelse af borgeren til §104 tilbud i egen kommune, da man derigennem sikre borgeren en stille og rolig tilvænning og overgang til det nye tilbud i den fremtidige virkelighed.