Administration

Handicapcenteret Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene” 

 

Tarup. Gl. Præstegårds primære brugergruppe er mennesker, der har erhvervet en hjerneskade eller lignende handicap.

Sådan får man et tilbud på

Handicapcenteret Tarup Gl. Præstegård

Kontakt først kommunens visitator
For at komme i betragtning til en plads på Tarup Gl. Præstegård skal man først henvende sig til kommunens visitator – i Odense er det visitatoren på hjerneskadeområdet.

Hvis visitator afgør, at man kan modtage tilbuddet, bliver der aftalt et besøg hos os, hvor man vil få en rundvisning. Der vil være lejlighed til at afstemme fælles forventninger, og afdække brugerens interesser og ønsker. Endelig bliver der udleveret materialer om bl.a. centrets aktiviteter og transport samt et henvisningsskema, der efterfølgende skal udfyldes og sendes til visitator.

Hvis man ikke er bosiddende i Odense Kommune, skal man sende skemaet direkte til Tarup Gl. Præstegård. Vi indplacerer herefter brugeren i den relevante takstgruppe.

Kørsel og kørselsordning
Kommunerne afholder udgiften til transport jvf. Socialministeriets bekendtgørelse 337 af 10. juni 1998.

Hvis en bruger har behov for transport til og fra Tarup Gl. Præstegård, er det brugerens bopælskommune, der skal godkende og betale den.

Brugere, der er bosat i Odense Kommune, skal selv sørge for transport til og fra Tarup Gl. Præstegård.

Hvis brugeren ikke er i stand til selv at transportere sig selv på cykel, i bil eller bybus, skal det skrives i det udleverede henvisningsskema. Brugeren kan da blive visiteret til en kørselsordning.
Er man som bruger med i kørselsordningen, bliver man hentet på egen bopæl mellem kl. 8.00 og 9.15. Når man skal hjem igen om eftermiddagen er der afgang fra Gl. Tarup Præstegård kl. 15.00, fredag dog allerede kl. 13.00.

En bruger kan kun blive kørt til og fra sin egen folkeregisteradresse og Tarup Gl. Præstegård. Da bussen afhenter flere personer, er det ikke muligt at give et nøjagtigt tidspunkt for afhentning om morgenen.

Brugeren bliver transporteret med de hjælpemidler, der er aftalt. Hvis der sker ændringer (f.eks. en ny type kørestol, rollator eller lign.), skal det aftales med Tarup Gl. Præstegård.

Vinterkørsel
Brugere i Odense Kommune, der selv klarer transporten om sommeren men er forhindret i det om vinteren, f.eks. på grund af sne og is, kan deltage i kørselsordningen i vintermånederne, som er november til og med marts.
Brugere fra andre kommuner, skal sammen med den pågældende kommune visitere og arrangere kørslen.

Egen transport
Hvis brugeren har mulighed for at benytte offentlig transport, kan der bevilges helt eller delvist tilskud til et buskort. Har man egen bil, er det muligt at få befordringsgodtgørelse, der svarer til statens kørselstakst.

I begge tilfælde skal brugeren ansøge om det i sin egen kommune

Takstgrupper og takster 2023

Gruppe Kategorier Årstakst Dagstakst (365 dage)
1 Produktionsbrugere    
2 Aktivitetsbrugere 126.655 kr. 347 kr.
3 Dagcenterbrugere 190.165 kr. 521 kr.
       

Opdateret december 2022

Afregning for borgere fra øvrige kommuner

Fra og med den 01.01.2017 er der sket en forenkling i administrationen omkring opkrævningen af borgere fra øvrige kommuner. Al opkrævning er blevet overdraget fra Odense Kommune til Den Selvejende institution Tarup Gl. Præstegård. Opkrævningen sker nu og fremadrettet ved fremsendelse af en specificeret faktura månedsvis bagud med en 14. dages betalingsfrist.

Undtagelsen herfor er  borgere som bor på et af Odenses kommunes plejecentre, og hvor Odense Kommune er handlekommune. Disse borgere bliver fra og med den 01.04.2022 opkrævet af Odense kommune hos betalingskommunen, og efterfølgende afregnet med Tarup Gl. Præstegård.

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarsel for borgere i aktivitet- & samværstilbuddet på Tarup Gl. Præstegård er løbende måned plus 1 måned. 

Opsigelsesvarslet på løbende måned + 30 dage erstattes med løbende måned + 3 måneder ved hjemtagelse af borgeren til §104 tilbud i egen kommune, da man derigennem sikre borgeren en stille og rolig til vending og overgang til det nye tilbud i den fremtidige virkelighed.