Faglige metoder

Faglig tilgang

På Tarup Gl. Præstegård er den faglige grundforståelse baseret på neuropædagogik.

Neuropædagogikken er med afsæt i neuropsykologien og neurologien, sammenholdt med pædagogikken, det faglige praksisfelt. Vi ser på det hele menneske ud fra en konkret sammenhæng.

Neuropædagogik skal ikke forstås som en bestemt fremgangsmåde eller metode, men mere som en forståelsesramme – en måde at tænke på. Metoden tager altid udgangspunkt i den enkelte bruger med den faglig forståelse for de udfordringer,der følger med en erhvervet hjerneskade.

Neuropædagogisk hjælp tilrettelægges, så borgeren altid agerer på sine stærke sider og i størst muligt omfang lærer at kompensere for sine kognitive og fysiske udfordringer.

Målet er, gennem guidning og struktur, at støtte den enkelte borger til at blive så selvhjulpen som muligt. Vi arbejder med rehabilitering på en sådan måde, at borgeren bliver i stand til at bibeholde og vedligeholde det bedst mulige funktionsniveau.

For at kunne arbejde neuropædagogisk, må medarbejderne have den nødvendige viden om hjernens opbygning og funktion, samt følgevirkninger af hjerneskaden.

Gennem supervision og efteruddannelse opnår det pædagogiske personale:

  • Den nyeste viden om hjernens funktion
  • Viden om konsekvenserne af dysfunktionen hos borgeren
  • Viden om borgerens personlighed, evner, livshistorie/præmobile liv, interesser, kultur, værdier, etc.
  • At indgå i faglige teams og at fungere som kontaktpersoner

Faglige teams og kontaktpersonale

På Tarup Gl. Præstegård arbejder vi i tværfaglige teams, der koordinerer alt omkring den enkelte bruger. Alle borgere får en kontaktperson, som er den primære ”tovholder” i forhold til borgerens generelle trivsel. Kontaktpersonen er også koordinator i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Det er altid muligt at få en personlig samtale, så den enkelte borger opnår den maksimale støtte og struktur.

Vores faglige indsats foregår altid på baggrund af en grundig tværfaglig udredning. Det giver de bedste rammer for borgerens sociale og faglige udvikling med mulighed for optimal støtte og kontakt.

Vi tilbyder aktiviteter og samvær, som i videst muligt omfang imødekommer borgerens ønsker og behov.

For Tarup Gl. Præstegård er det magtpåliggende, at den pædagogik vi praktiserer, gør, at den enkelte borger føler sig set, hørt og forstået og at borgeren altid er en del af et meningsfyldt fællesskab.

Målet med den pædagogiske praksis er at give borgeren:

  • En styrkelse af egne funktioner og kompensationsmuligheder
  • En højre grad af selvhjulpenhed
  • Flere og bedre sociale kompetencer
  • En bedre forståelse af egen situation