Faglige metoder

Faglig tilgang

På Tarup gamle Præstegård er den faglige grundforståelse baseret på Neuropædagogik.

Neuropædagogikken er med afsæt i neuropsykologien og neurologien, sammenholdt med pædagogikken, det faglige praksisfelt. Vi ser på det hele menneske ud fra en konkret sammenhæng.

Neuropædagogik skal ikke forstås som en bestemt fremgangsmåde eller metode, men mere som en forståelsesramme – en måde at tænke på. Metoden tager altid udgangspunkt i den enkelte borger, med en faglig forståelse for de udfordringer der følger med en erhvervet hjerneskade.

Neuropædagogisk hjælp tilrettelægges, så borgeren altid agerer på sine stærke sider og i størst muligt omfang lærer at kompensere for de kognitive og fysiske udfordringer.

Målet er, gennem guiding og struktur, at støtte den enkelte borger til at blive så selvhjulpen som muligt. Vi arbejder med rehabilitering på en sådan måde, at borgeren bliver i stand til at bibeholde og vedligeholde det bedst mulige funktionsniveau.

For at kunne arbejde neuropædagogisk må medarbejderne have den nødvendige viden om hjernens opbygning og funktion, samt følgevirkninger af hjerneskaden.

Gennem supervision og efteruddannelse opnår det pædagogiske personale:

  • Den aktuelle viden om hjernens funktion
  • Viden om konsekvenserne af dysfunktionen hos den enkelte
  • Viden om borgerens personlighed, evner, livshistorie/præmobile liv, interesser, kultur, værdier, etc.

Faglige teams og kontaktpersonale

På Tarup gamle Præstegård arbejder vi i tværfaglige teams, hvori alt omkring den enkelte borger koordineres. Alle borgere får tildelt en kontaktperson. Denne kontaktperson er den primære ”tovholder” i borgerens trivsel. Kontaktpersonen er samtidig den der koordinerer samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Der er altid mulighed for at få en personlig samtale, så den enkelte borger opnår den maksimale støtte og struktur.

Den indsats der ydes foregår altid på baggrund af en grundig tværfaglig udredning. Dette giver de bedste rammer for borgerens sociale og faglige udvikling med mulighed for optimal støtte og kontakt.

Der tilbydes aktiviteter og samvær som i videst mulig omfang imødekommer borgerens ønsker og behov.

Det er for Tarup gamle Præstegård, med den pædagogik der praktiseres, magtpåliggende at den enkelte borger føler sig set, hørt og forstået og at borgeren altid er en del af et meningsfyldt fællesskab.

Målet med den pædagogiske praksis er at give brugeren:

  • En styrkelse af brugerens funktioner og kompensationsmuligheder
  • En øget selvhjulpethed
  • Øgede sociale kompetencer
  • En bedre forståelse af egen situation